Purushotham Kamath

Email utham dot kamath at gmail dot com
Bio http://www.pkamath.com/bio
Work http://www.pkamath.com
Software https://github.com/pkamath
Publications http://www.pkamath.com/publications
Blog http://uthamkamath.blogspot.com/
Blog feed http://uthamkamath.blogspot.com/feeds/posts/default
Microblog http://www.twitter.com/uthamkamath
Professional http://www.linkedin.com/in/uthamkamath
Social http://www.facebook.com/utham.kamath
http://www.instagram.com/utham.kamath